Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí cấp giấy phép, phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Thông tư số 11/2022/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí cấp giấy phép được tính cho từng giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Theo đó, lệ phí gia hạn, cấp lại giấy phép mức thu bằng 20% mức lệ phí cấp giấy phép.

Lệ phí sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép bằng mức lệ phí cấp giấy phép. Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép không phải ấn định lại tần số hoặc phải ấn định lại tần số theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành: mức thu bằng 20% mức lệ phí cấp giấy phép.

Về kê khai, nộp phí và lệ phí, theo Thông tư số 11/2022/TT-BTC, tổ chức, cá nhân chỉ được nhận giấy phép sau khi đã nộp đủ lệ phí cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép và nộp đủ lần thứ nhất phí sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định. Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai phí, lệ phí theo tháng, quyết toán theo năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Về hoàn trả phí, Thông tư số 11/2022/TT-BTC quy định, tổ chức, cá nhân ngừng sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trước thời hạn quy định tại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thì chỉ được hoàn trả phần phí sử dụng tần số vô tuyến điện cho thời gian còn lại của giấy phép, trong trường hợp: Thời gian còn lại của giấy phép từ 30 ngày trở lên đối với giấy phép sử dụng tần số ngừng do đấu giá tần số hoặc thay đổi của quy hoạch tần số; Thời gian còn lại của giấy phép từ 90 ngày trở lên đối với các trường hợp còn lại. Thời gian còn lại của giấy phép được tính kể từ ngày tổ chức, cá nhân chính thức ngừng sử dụng nhưng không trước ngày Cục Tần số vô tuyến điện nhận được Thông báo ngừng.

Ngoài ra, Thông tư số 11/2022/TT-BTC cũng sửa đổi, bổ sung các trường hợp miễn thu phí, lệ phí; Sửa đổi, bổ sung các điểm, khoản tại Biểu mức thu lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

Thông tư số 11/2022/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2022. Trường hợp người nộp phí, lệ phí đã nộp lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện đã nộp theo mức thu quy định tại Thông tư số 265/2016/TT-BTC trước ngày 1/5/2022 thì không truy thu hoặc hoàn phần chênh lệch giữa mức phí, lệ phí theo quy định tại 2 Thông tư.

Giới thiệu vietnamlife.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *