Thời tiết thất thường và sự cạnh tranh gay gắt trong thị trường phân bón
đã gây khó khăn cho tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty CP Phân lân Nung
chảy Văn Điển.

Tuy nhiên, Công ty đã tập trung nhiều biện pháp về tổ chức quản lý con
người, cải tạo máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ sản xuất phân bón, chú trọng
cải thiện điều kiện làm việc của người lao động và đảm bảo việc làm, thu nhập
cho toàn thể CBCNV.

Các phong trào thi đua được đẩy mạnh, như “Lao động giỏi, lao động sáng
tạo”; “tiết kiệm chi phí sản xuất”… khơi dậy ý chí tiết kiệm và sáng tạo trong lao
động của mỗi CBCNV. Đặc biệt phong trào tập hợp ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cải
tiến kỹ thuật được đẩy mạnh. Năm 2017, đã có 8 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm
lợi khoảng 1,78 tỉ đồng. Chưa kể các sáng kiến của năm trước tiếp tục phát huy
hiệu quả, 6 tháng đầu năm 2018 đã làm lợi ước đạt trên 5 tỉ đồng. Trong đó có
04 ý tưởng sáng tạo của người lao động được Công đoàn khen thưởng trong 6 tháng
đầu năm.

6 tháng cuối năm, Công ty tập trung hoàn thành kế hoạch đại tu sửa chữa
thiết bị lò cao và hệ sấy nghiền, nâng cao chất lượng phân bón, nâng cao khả
năng cạnh tranh của sản phẩm thương hiệu Phân lân Nung chảy Văn Điển trên thị
trường.